Sprzęt laboratoryjny - sprzedaż i serwis

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!

 

            W związku z podjęciem współpracy gospodarczej z Państwa firmą,  RHL SERVICE Radosław Leszczyński będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe jako reprezentanta kontrahenta Administratora.

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) wskazuję dane dotyczące Administratora Pani/ Pana danych osobowych:

 

1.

2.

3.

1.

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych, w związku z podaniem ich dla potrzeb współpracy  z firmą RHL - SERVICE Radosław Leszczyński jest:

 

Radosław Leszczyński

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

RHL - SERVICE RADOSŁAW LESZCZYŃSKI

ul. Warzywna 8

62-081 Wysogotowo

 

Administrator Danych Osobowych nie powołał swojego przedstawiciela.

2.

Dane kontaktowe przedstawiciela Administratora Danych Osobowych

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujący sposób:

poprzez e-mail: sekretariat@rhl.pl,

telefonicznie: 061 8689136,

poprzez fax:  061 8630122.

3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

4.

Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez Administratora Danych Osobowych, w szczególności w celu pozyskiwania kontrahentów.

5.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych. 

6.

Kategoria przetwarzanych danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu.

7.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe będą powierzane: podmiotowi obsługującemu pocztę elektroniczną Administratora oraz podmiotowi zajmującemu się  obsługą księgową Administratora.

8.

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

9.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla realizacji działań gospodarczych Administratora – prowadzenia sprzedaży i  serwisu.

10.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe reprezentantów kontrahentów będą przechowywane przez okres prowadzenia współpracy gospodarczej, a także po jej zakończeniu, gdy istnieją uzasadnione przesłanki, że współpraca ta będzie wznowiona. 

11.

Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do przetwarzanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec czynności przetwarzania danych osobowych.  Jest Pani/ Pan uprawniony do żądania, aby dane osobowe były przenoszone do innego administratora, jednakże tylko pod warunkiem, że przetwarzanie odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany i będzie to technicznie możliwe.

12.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej Administratorowi. 

13.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/ Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

14.

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla potrzeb prowadzonych przez Administratora działań gospodarczych związanych z prowadzeniem sprzedaży i  serwisu, a w konsekwencji dla potrzeb zawarcia umowy sprzedaży i serwisu pomiędzy Administratorem a Kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje.

15.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

16.

Źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych;

Pani/Pana dane osobowe pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych, ujawnionych min. w Internecie.

 

 

RHL-Service ul. Budziszyńska 74 60-179 Poznań tel.: +48-61-8689136 fax.: +48-61-8630122
realizacja studiofabryka.pl